เกาะสมุยไม่มีกำนันแล้ว

9 มี.ค. 2555 อดีตกำนันเกาะสมุย ยื่นหนังสือนายอำเภอขอให้คงตำแหน่งไว้

Timelineเรียบเรียงจากสมาชิก NathonCity ดังนี้

9 มิถุนายน 2551:

กระทรวงมหาดไทยประกาศให้เทศบาลเมืองเกาะสมุย ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย และให้บุคคลที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ โดยข้อกฎหมายดังกล่าวทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกาะสมุยต้องหมดไปภายใน 1 ปี

22 เมษายน 2552:

อำเภอเกาะสมุยร่วมกับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกาะสมุย จึงประกาศขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
ซึ่งบุคคลหลายฝ่ายต่างมีความเห็นร่วมกันว่า อำเภอเกาะสมุยถึงแม้เป็นเขตเทศบาลเมืองก็จริงแต่ไม่ได้มีความเจริญครอบคลุมทุกพื้นที่ บางส่วนยังเป็นชนบท สำหรับพื้นที่ที่มีความเจริญ สังคมก็มีความหลากหลายสูง การเคลื่อนย้ายประชากรมีอยู่ตลอดเวลา ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอได้ทำควบคู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตั้งแต่อดีต ส่งผลให้สังคมเกาะสมุยมีความสงบสุขมาโดยตลอด ประกอบกับเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านคน ก็ได้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยดูแลความปลอดภัยร่วมกับตำรวจ
ซึ่งโดยสรุปจะเห็นได้ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขโดยแท้จริง สร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุย หากไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็จะมีผลกระทบกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
สำหรับแนวทางการแก้ไขจะให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตอำเภอเกาะสมุยต่อไปนั้นจะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการแก้ไขดังกล่าวจำเป็นจะต้องสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวเกาะสมุยว่ามีความเห็นด้วยหรือยนังมีความต้องการให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเกาะสมุยหรือไม่ ซี่งการแก้ไขดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการเป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุยแต่อย่างใด

9 มิถุนายน 2552:

ครบกำหนดตามที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ทำให้ในเขตอำเภอเกาะสมุย ซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับเทศบาลเมืองเกาะสมุยเต็มพื้นที่ เมื่อครบ 1 ปี ห้ามให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และให้บุคคลที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ โดยข้อกฎหมายดังกล่าวทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกาะสมุยต้องหมดไปตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552

การแก้ปัญหา ปี 2552

:
เพื่อให้คงมีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในทุกตำบล หมู่บ้านต่อไป รัฐบาลต้องตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 ว่าต่อไปนี้ “การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้” ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ( อ้างอิงจาก Oknation blog)

9 มีนาคม 55:

อดีตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยรวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายให้อำเภอเกาะสมุยกลับมามีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกครั้งหลังจากที่เทศบาลเมืองเกาะสมุยได้ยกเลิกตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบของการขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย พร้อมทั้งยื่นหนังสือให้นายประเสริฐ จิตมุ่ง นายอำเภอเกาะสมุย เพื่อนำหนังสื่อไปเสนอยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีการพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง (แหล่งข้อมูล: manager online )

มีนาคม 55:

อดีตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเตรียมยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่จะเดินทางลงมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 19- 20 มีนาคม 2555 นี้

การปกครองท้องถิ่น เกาะสมุย ในปัจจุบัน

อำเภอเกาะสมุย เป็นราชการส่วนภูมิภาค เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นทั้งอำเภอ คือ เทศบาลตำบลเกาะสมุย ตอนนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย ทำให้ฐานะของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมดฐานะลงไป ภายใน 1 ปี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งตอนนี้อำเภอเกาะสมุยจึงเป็นเขตปลอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่เป็นเช่นนี้ แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 เกิดขึ้น ก็ดูเหมือนว่า ฐานะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก็ไม่สามารถหวนคืนชีพมาได้ ทั้งที่อำเภอเกาะสมุยยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้บุคลลเหล่านี้ เป็นตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนำเสนอต่อส่วนราชการ

***การเปลี่ยนจากเทศบาลตำบลเกาะสมุย เป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย เป็นการเปลี่ยนระบบการกระจายอำนาจ ทำให้ผู้แทนคนท้องถิ่นหมดอำนาจไป เพราะกำนันมาจากชุมชน แต่นายอำเภอมาจากการเลือกของคนจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ทางกายภาพตำบลก็ยังอยู่เหมือนเดิมParichari home ก็ยังอยู่ ตำบลหน้าเมือง นะคะ ^^***